Friday, October 23, 2020

Οι Κινητοί Τοίχοι στην Εκπαίδευση - Movable Walls in Education

Οι χώροι εκπαίδευσης, από τον παδικό σταθμό έως και το πανεπιστήμιο ή τις σχολές γλωσσών ή άλλων αντικειμένων διδασκαλίας, συχνά έχουν ανάγκη ευελιξίας.  Χώροι πολλές φορές πρέπει να διαχωριστούν, να συνενωθούν ή να συνδυαστούν με διάφορους τρόπους, ώστε να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες ανάγκες κάθε φορά.  Επειδή πρωταρχική ανάγκη είναι η ηχομόνωση, ώστε να μην υπάρχει ενόχληση από το ένα μέρος στο άλλο,  οι ηχομονωτικοί  Κινητοί ή οι Πτυσσόμενοι Τοίχοι δίνουν ιδανικές λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις. 

******************************************************************************

Spaces used for educational purposes, from the kindergarten up to the University or language schools, or schools of various other subjects, often need to be flexible with regard to size. Rooms, many times need to be divided, united or combined, in various configurations, so as to cater to specific requirements each time. Since an essential requirement is sound insulation, so that no sound disturbances are transmitted from one space to the other, Sound Insulated Movable or Folding Walls provide ideal solutions in such cases.


Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Κέντρο εκπαίδευσης - National Bank of Greece, Training Center

Φωτογραφίες από τη Σχολή ΣΒΙΕ (Αθήνα) - Photos from the school SVIE (Athens)Σχολή Ικάρων Ελληνικής Αεροπορίας - Hellenic Air Force Academy

Σχολή Μωραΐτη, Γυμναστήριο - Moraitis School, Gymnasium
Παιδικός Σταθμός στη Λάρισσα - Kindergarten in LarissaΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Πολ. Μηχανικών - National Technical University Faculty of Civil Engineering

Friday, October 16, 2020

Ξενοδοχείο Grand Hyatt, Αθήνα - Hotel Grand Hyatt, Athens

 Αν και εγκαθιστούμε κινητούς τοίχους σχεδόν καθημερινώς, φωτογραφίες βγάζουμε σε επιλεγμένα έργα και όχι τόσο συχνά. Στη σημερινή ανάρτηση θα παρουσιάσουμε σχετικά πρόσφατο έργο μας που φωτογραφίσαμε.

Although we install movable walls almost every day, we take photos of only select projects and not so frequently.. In today's post we will present a recent project that we took photos of: 

Ξενοδοχείο Grand Hyatt (πρώην Ledra Marriott) στη Λ. Συγγρού. Εκεί είχαμε εγκαταστήσει πολλούς κινητούς τοίχους πριν από περίπου 20 χρόνια, οι οποίοι εξακολουθούν να λειτουργούν άψογα. Συνολικά έχουμε εγκαταστήσει 14 κινητούς τοίχους, οι οποίοι εξυπηρετούν τις συνεδριακές ανάγκες του ανακαινισμένου ξενοδοχείου.

Hotel Grand Hyatt (formerly Ledra Marriott) on Syngrou Avenue. In this hotel we had installed, about 20 years ago, movable walls that still work impeccably. In total we have installed 14 movable walls, which cater to the congressional and banquet functions of the renovated hotel
Δύο από τους παλαιούς κινητούς τοίχους που είχε εγκαταστήσει η εταιρία μας σ' αυτό το ξενοδοχείο - Two of the old movable walls  we had installed in this hotelTuesday, February 25, 2020

Δοεθν. Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Συνεδριακό Κέντρο "Metropolitan" - El. Venizelos Int'l Airport: Metropolitan Conference Center

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας "Ελ. Βενιζέλος προσφάτως απέκτησε υψηλής ποιότητας συνεδριακό κέντρο. Το συνεδριακό κέντρο βρίσκεται μέσα στον τεράστιο εκθεσιακό χώρο "ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ" και έχει συνολική χωρητικότητα 850 ατόμων (σε θεατρική διάταξη). Σ' αυτόν τον συνεδριακό χώρο η εταιρία μας εγκατέστησε Κινητό Ηχομονωτικό Τοίχο 53 dB που μπορεί να χωρίσει την αίθουσα σε δύο μικρότερες, των 600 και 250 ατόμων. Τα πανέλα του Κινητού Τοίχου έχουν επενδυθεί,  με πετροβάμβακα πάχους 30mm και ειδικό ηχοαπορροφητικό ύφασμα για την βελτίωση της ακουστικής του χώρου. Τα πανέλα όταν δεν βρίσκονται σε θέση ανάπτυξης αποθηκεύονται σε ειδικά κατασκευασμένη κρύπτη για καλλίτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

**************************************

The Athens International Airport El. Venizelos has recently acquired a high quality Conference Center. The Conference Center is part of the huge  exhibition facility "METROPOLITAN" and has an overall capacity of 850 people (in theatrical arrangement). Our company installed in this space a 53 dB sound insulated Movable Wall that can divide the space in two smaller halls of 600 and 250 persons respectively.  The panels were clad with 30mm thick mineral wool layers and special sound-absorbent fabric, for enhanced acoustic performance. When the panels are not in the dividing position, they are parked in a specially constructed niche, for a better esthetic effect.

Η απομάκρυνση του κινητού τοίχου ξεκίνησε * Removal of movable wall panels has started

Η αποθήκευση των πανέλων προχωρεί. * Parking of panels continues

Ο Κινητός τοίχος έχει σχεδόν τελείως αφαιρεθεί  *  The movable wall is almost tottally removed
Κινητός  Τοίχος - Η περιοχή αποθήκευσης των πανέλων *  Movable wall - The parking area

Monday, May 6, 2019

Μετά από 30+ χρόνια... After 30+ years

Η εταιρία μας πώλησε και εγκατέστησε, το 1989, περίπου 600μ2 ηχομονωτικών κινητών τοίχων στο ξεοδοχείο "Holiday Inn" στην Αθήνα (τώρα μέρος της αλυσίδας CROWNE PLAZA). Μετά από 30 χρόνια χρήσης και χιλιάδες συνεδριακές εκδηλώσεις, οι κινητοί τοίχοι χρειάζονταν φροντίδα και περιποίηση. Η εταιρία μας ανέλαβε τις απαραίτητες επισκευές και ρυθμίσεις και μεεά από λίγες ημέρες οι κινητοί τοίχοι ήταν πάλι σε λειτουργία, σαν καινούργιοι.

Μόνο μιά εταιρία σαν τη δική μας, με τεχνική εμπειρία 40 ετών, εκπαιδευμένα στελέχη, άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και με επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών, είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε τέτοιες ανάγκες τεχνικής υποστήριξης. 'Ολοι οι πελάτες μας είναι ικανοποιημένοι από το επίπεδο και τον χρόνο της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις τεχνικής υποστήριξης.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε και τις δυνατότητές μας όσο αφορά την μελέτη και την εφαρμογή των κινητών τοίχων. Η μακρόχρονη εμπειρία μας και τα ικανά και εκπαιδευμένα στελέχη μας είναι σε θέση να επιλύσουν και τα πιο δύσκολα προβλήματα εφαρμογής ή/και προσαρμογής.στις συνθήκες του έργου.


Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA Αθηνών. Χώροι εκδηλώσεων - Athens CROWNE PLAZA Hotel Function Rooms

Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA Αθηνών.  Χώροι εκδηλώσεων - Athens CROWNE PLAZA. Hotel Function Rooms


Το Κτήριο της εταιρίας στο Κορωπί - Our company's facility in Koropi

Our company sold and installed about 600 m2 of movable walls to the hotel "Holiday Inn" in Athens (now part of the CROWNE PLAZA chain) in 1989. After 30 years of service and thousands of events, the movable walls needed some care and grooming. Our company did tha necessary repairs and adjustments and in a few days' time the movable walls were back to work like new! 

Only a company like ours, with 40 years of technical experience, trained staff, well equipped facilities and an inventory of replacement parts can respond  effectively to such service suport. All our customers are happy with the level of service we provide and the response time to service requests.

At this point we would like to emphasize the possibililties of our company in the department of project design and application of movable walls. Our long experience and our trained staff are in a position to respond to even the most demanding application/adaptation requirements of any project.

Monday, October 8, 2018

Διαίρεση Αμφιθεάτρων - Partitioning of Amphitheaters

Μία από τις εφαρμογές των Κινητών Τοίχων είναι και ο διαχωρισμός των αμφιθεατρικών αιθουσών, που συνήθως υπάρχουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεδριακά κέντρα και άλλα κτήρια, με τρόπο ώστε να δημιουργουνται δύο μικρότερα αμφιθέατρα από ένα μεγάλο και να επανενώνονται όταν χρειαστεί. 

Αυτή η εφαρμογή είναι αρκετά κρίσιμη στην μελέτη και στην πραγματοποίησή της, γιατί η γεωμετρία των αμφιθεάτρων, με την κλιμακωτή διάταξη των καθισμάτων, παρουσιάζει ιδιομορφίες και δυσκολίες που απαιτούν σημαντική εμπειρία για την σωστή σχεδίαση, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει αδύνατα σημεία στην ηχομόνωση, αλλά και η αποθήκευση και η κίνηση των πανέλων να γίνεται άνετα και χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του αμφιθεάτρου. 


Η εταιρία μας έχει σχεδιάσει και εκτελέσει πολλά τέτοια έργα, με μεγάλη επιτυχία. Δύο τέτοια έργα παρουσιάζουμε εδώ σε φωτογραφίες και σχέδια.


*************************************************************


One of the applications of Movable Walls is the partitioning of amphitheaters, found in educational institutions, conference centers, etc. so as to form two smaller amphitheaters out of a larger single one and re-unite them when necessary. 


This application is quite critical, both in design and realization, as the geometry of an amphitheater and its stepped construction involve specific difficulties. Accurate design and skillful realization are required, to ensure that there will be no weak spots in sound insulation, and that the parking and movement of panels does not impair the function of the amphitheater. 

Our company has successfully designed and executed a number of such projects. We present two of these, as photos and drawings.

Κάτοψη και Όψη - Plan and view


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολ. Μηχανικών -"Metsovion" National Technical University  Faculty of Civil Engineering


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο:  Όψη και Κάτοψη - Democritus University: View and Plan 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο (πριν την εγκατάσταση καθισμάτων) - Democritus University (before installation of seats )

Thursday, June 28, 2018

Πρόσφατη εγκατάσταση Κινητών Τοίχων στo Στούντιο της COSMOTE TV - Recent Installation of Movable Walls at Cosmote TV Studio

Η εταιρία μας περάτωσε προσφάτως την εγκατάσταση 7 Ηχομονωτικών Κινητών Τοίχων, και μίας Περιστροφικής Πόρτας Εισόδου στις νέες εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού στούντιο της COSMOTE TV στην Νέα Κηφισιά. 

Το έργο περιλαμβάνει: 
  • 2 Κιν. Τοίχους 3,50 Χ 2,40 μ. (55dB) 
  • 1 Κιν. Τοίχους 2,70 Χ 2,40 μ. (50dB)  Πυρασφαλείας
  • 2 Κιν. Τοίχους 2,50 Χ 2,40 μ. (50dB)  Πυρασφαλείας
  • 2 Κιν. Τοίχους 18,70 Χ 6,17 μ. (53dB)
Το συνεργείο της εταιρίας μας εκτός από την κατασκευή και εγκατάσταση των συστημάτων ανάρτησης στο εργοτάξιο, ανέλαβε και την επένδυση των επιφανειών των Κιν. Τοίχων με πετροβάμβακα 50 mm και με ηχοαπορροφητικό ύφασμα μαύρου χρώματος, το οποίο δεν ανακλά ήχο και φως, δεδομένης της χρήσης του χώρου.

Οι δύο μεγάλοι Κινητοί Τοίχοι των 53 dB τοποθετήθηκαν παράλληλα και σε απόσταση 1,30μ μεταξύ τους. Αναμένεται ότι η συνδυασμένη ηχομόνωση θα υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης του χώρου.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το εσωτερικό του τηλεοπτικού στούντιο και οι εργασίες που πραγματοποιούνται από το συνεργείο της εταιρίας μας για την εγκατάσταση και επένδυση των Κινητών Τοίχων.

****************************************************************

Our company has recently completed the installation of 7 Sound Insulated  Movable Walls and one revolving Entrance Door, at the COSMOTE TV Studios, in New Kifissia.

The project includes:
  • 2 Movable Walls 3.50 Χ 2.40 m. (55dB) 
  • 1 Movable Walls 2.70 Χ 2.40 m. (50dB)  Fire rated
  • 2 Movable Walls 2.50 Χ 2.40 m. (50dB)  Fire rated
  • 2 Movable Walls 18.70 Χ 6.17 m. (53dB)
The installation team of our company, apart from the installation and construction of the tracks and the overhead structures, was also assigned the cladding of the Movable Wall surfaces with 50mm mineral wool and sound absorbing black fabric, which does not reflect sound or light, given the application of the particular space.

The two large Movable Walls were installed parallel to each other, with a distance of 1.30m between them. It is expected that the combined sound insulation will be more than sufficient for the requirements of the Studio.

The photos show the inside of the TV Studio and the work in progress for the installation and cladding of the Movable Walls.
Thursday, March 29, 2018

Ανακαινισμένο παραλιακό ξενοδοχείο της ξενοδοχειακής αλυσίδας Dolce - Renovated Seaside Hotel of the Dolce hotel chain

Πρόσφατα εγκανιάστηκε το νέο ξενοδοχείο   "DOLCE ATTICA" της αλυσίδας του ομίλου Wyndham, στην Βραυρώνα (Αττικής). Η διεύθυνση του ομίλου έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην συνεδριακή υποδομή του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία και αναμένεται ότι θα φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις.
Η εταιρία μας εγκατέστησε 8 νέους Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους, που δίνουν εξαιρετική ευελιξία στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές της ευελιξίας αυτής.

A recent addition to the hotel chain of the Wyndham Group is the hotel "DOLCE ATTICA" in Vravrona (Attica). The Group management took special care of the congressional infrastructure of the hotel, which is built exactly on the seaside and is expected to host many events.
Our company installed 8 new Movable Sound-insulated Walls that provide excellent flexibility to the  conference facilities of the hotel. The photos below are indicative of this flexibility.