Tuesday, April 2, 2024

Η εταιρία μας εγκατέστησε, προσφάτως, στην φαρμακευτική εταιρία MSD δύο γυάλινους ηχομονωτικούς κινητούς τοίχους που διαχωρίζoyn δύο χώρους συνεργασίας και συσκέψεων από τον υπόλοιπο γειτονικό χώρο του ορόφου. Οι κινητοί τοίχοι έχουν ηχομόνωση 49 dB και αποτελούνται από πανέλα με πλαίσιο αλουμινίου, με διπλό γυαλί, που εξασφαλίζει τη δίοδο του φωτός και την μερική διαφάνεια μεταξύ των χώρων.  Η σφράγιση των άνω και κάτω διακένων, καθώς και του τελευταίου τηλεσκοπικού πανέλου, εξασφαλίζεται εύκολα μέσω ενσωματωμένων πελμάτων και ηλεκτρικών κινητήρων. Αυτή η ημιαυτόματη λειτουργία εξασφαλίζει την ταχύτατη εγκατάσταση και απεγκατάσταση των πανέλων από- και προς τις θέσεις αποθήκευσης.

____________________________________________________________

Our company has recently installed at the facilities of the pharmaceutical company MSD, two Sound Insulated Glass Movable Walls that separate two conference spaces from the neighboring floor spaces. The two movable walls have a sound insulation of 49 dB and consist of aluminum-framed twin glass panels, that secure passage of light and partial transparency between the spaces. Sealing of the gaps at top and bottom as well the operation of the the telescopic end-panel, is  easily obtained by sealing bars and electric motors. This semiautomatic operation ensures fast operation and movement of the panels from- and to the parking position.


Tuesday, May 16, 2023

Ξενοδοχείο πέντε αστέρων Hyatt - Φάση #2 Five-star Hotel Hyatt - Phase #2

Η εταιρία μας εγκατέστησε στη νέα πτέρυγα του 5-στερου ξενοδοχείου Hyatt, επτά Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους (έξι στην μεγάλη αίθουσα συνεδρίων στο Ισόγειο και έναν στην μικρή αίθουσα συνεδρίων στο υπόγειο).  Οι έξι Κινητοί Τοίχοι του ισογείου μπορούν να συνδυαστούν με πολλούς τρόπους για να δημιουργήσουν ξεχωριστές αίθουσες αναλόγως των εκάστοτε απαιτήσεων, ώστε να φιλοξενούν διάφορες ανεξάρτητες εκδηλώσεις και να αξιοποιείται πλήρως ο χώρος. Στην περίπτωση που απαιτείται, όλοι οι Κινητοί Τοίχοι μπορούν να αποσυρθούν στις προβλεπόμενες κρύπτες, και η αίθουσα να χρησιμοποιηθεί ολόκληρη. Στο σχέδιο και στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνεται ευκρινώς η διάταξη και ο τρόπος λειτουργίας των  Κινητών Τοίχων, καθώς και τα σημεία αποθήκευσης όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Με κλικ επάνω στις φωτογραφίες ή στο σχέδιο επιτυγχάνεται μεγέθυνση.

In the new extension (Phase #2) of the 5-star hotel Hyatt, seven Sound insulated Movable Walls were recently installed by our company (six Movable Walls in the enormous ground floor congress hall, and one in the smaller hall in the basement). The six Movable Walls in the ground floor hall can be combined in several ways, to create separate spaces, depending on the requirements, so as to accommodate independent events and functions, and allow optimal use of the available area. If necessary all the Movable Walls can be removed and parked in the provided niche spaces, and the entire space can be unified. In the following drawing and photos the possible arrangements and the parking spaces of the Walls when not in use, can be clearly seen. 
By clicking on the drawing or on the photos you can see them enlarged..
Η μεγάλη αίθουσα του ισογείου χωρίς τους κινητούς τοίχους - The large ground floor hall with the Movable Walls removed and parked.Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του υπογείου έχει τοποθετηθεί Κινητός Τοίχος με διαφορετική ταπετσαρία. -  In the basement hall a  Movable Wall with a different tapestry was installed
Wednesday, December 14, 2022

Κινητοί που εγκατεστάθησαν στο Ωδείο Αθηνών - Movable Walls installed in the Conservatory in AthensΗ εταιρία μας προσφάτως εγκατέστησε δύο κινητούς τοίχους σχετικώς μεγάλου ύψους (5,3μ.) στο Ωδείο Αθηνών. ΟΙ Κινητοί Τοίχοι έχουν ηχομονωτική ικανότητα 53dB και προορίζονται να διαχωρίζουν αίθουσες στις οποίες θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις ή μαθήματα μουσικής. Όταν δεν είναι ανεπτυγμένοι, οι Κινητοί Τοίχοι αποθηκεύονται σε κατάλληλες θέσεις/κρύπτες, ώστε να μην εμποδίζουν την λειτουργία των αιθουσών.
Μετά τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε την κάτοψη της αίθουσας και των δύο Κινητών Τοίχων.
________________________________________________________________

Our company has recently installed two tall Movable Walls (5,30m) in the Athens Conservatory. These Movable Walls have a sound insulation value of 53dB and are intended to divide rooms in which simultaneous events or music lessons are carried out. The Movable Walls, when not expanded, are parked in suitable niches/positions, so as not to obstruct the function of the rooms. Following the photos you can see the plan of the room and the two Movable Walls.

Tuesday, July 19, 2022

Στο Γαροφαλίδειον 'Ιδρυμα του Πανεπιστημίου του Αγαίου στη Λήμνο, η εταιρία μας εγκατέστησε έναν Κινητό Ηχομονωτικό Τοίχο, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Ο Κινητός Τοίχος επιτρέπει τη λειτουργία δύο ταυτοχρόνων εκδηλώσεων έως 100 ατόμων σε κάθε τμήμα της αίθουσας, χωρίς να προκαλείται ενόχληση από το ένα στο άλλο. Ας σημειωθεί ότι οι αρχιτέκτονες επέλεξαν διαφορετικά χρώματα της επένδυσης σε κάθε πλευρά, ώστε να εναρμονίζονται με την διακόσμηση της κάθε μικρότερης αίθουσας. Σε μεγαλύτερες εκδηλώσεις ο Κινητός Τοίχος απομακρύνεται και αποθηκεύεται στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις.

Our company installed a Sound Insulated Movable Wall at the Garofalidion Foundation of the University of the Aegean, on the island of Lemnos. The Movable Wall was installed in the Multi-function Hall and serves to allow independent functions of up to100 persons in each of the created rooms, without mutual disturbance. It is noted that the architects chose different colors  on each side of the Movable Wall, to blend with the respective décor of each smaller part of the Hall. In cases of larger audiences the Movable Wall can be removed and parked at the provided parking positions.


  

Monday, July 18, 2022

Το Κολλέγιο Pierce Kindergarten and Elementary School, στα Σπάτα - The Pierce Kindergarten and Elementary School of Spata

Η εταιρία μας εγκατέστησε προσφάτως δύο κινητούς τοίχους στο χώρο των εκδηλώσεων του American Pierce Kindergarten and Elementary School, East Campus, στα Σπάτα Αττικής. Οι δύο κινητοί τοίχοι τοποθετήθηκαν έτσι ώστε όταν βρίσκονται ανεπτυγμένοι να δημιουργούν δύο ανεξάρτητες αίθουσες εκδηλώσεων (ή διδασκαλίας), με έναν ευρύχωρο διάδρομο ανάμεσα. 

Οι δίφυλες πόρτες είναι εφοδιασμένες με σύστημα "πανικού" που λειτουργεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με τον χειρισμό μιάς χειρολαβής σε υψλότερο σημείο, η οποία αυτομάτως απελευθερώνει και τα δύο φύλλα, ώστε να είναι άνετη η έξοδος. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, σε μιά εκδήλωση, οι κινητοί τοίχοι μετακινούνται στις προβλεπόμενες θέσεις αποθήκευσης, και οι αίθουσες ενοποιούνται.

Our company has recently installed two movable walls in the functions area of the American Pierce Kindergarten and Elementary School, East Campus, Spata of Attica. The two movable walls were so positioned, that two independent function rooms (or classrooms) are formed, with a spacious corridor in between. 

The double-leaf pass doors are equipped with a "panic" system which functions in case of an emergency, By pulling at a handle, found at a higher point, the two door leaves are automatically released and open, to allow easy exit. In cases of a large audience in a function, the two movable walls are moved to their respective parking positions and the two spaces unite.
Wednesday, May 12, 2021

Εγκατάσταση 3 Κινητών Τοίχων στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο - Installation of 3 Movable Walls in the Greek Bible College

Το Ελληνικό Βιβλικό Κολλέγιο ευρίσκεται σε μία όμορφη περιοχή στο Πικέρμι στην Αττική. Μιά μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας του Κολεγίου έπρεπε να μετατραπεί σε τρεις ανεξάρτητες αίθουσες, αλλά με δυνατότητα ένωσης μεταξύ τους, σε οποιονδήποτε επιθυμητό συνδυασμό, για να εξυπηρετήσει τις διδακτικές ανάγκες της σχολής. Η λύση δόθηκε από την εταιρία μας,  με τρεις κινητούς ηχομονωτικούς τοίχους των 53dB (καθένας). Η μεγάλη αίθουσα διαιρέθηκε σε τρεις μικρότερες και η δυνατότητα συνδυασμών προσέδωσε εξαιρετική ευελιξλια στην διαμόρφωση του χώρου.

Η παρακάτω κάτοψη του χώρου δίνει μιά ιδέα της διάταξης των κινητών τοίχων.

**********************************************************************************************

The Greek Bible College is situated in a lovely area of Pikermi, in Attica. A large classroom needed to be divided into three independent smaller classrooms, but with the possibility of uniting these in any desired combination, to cater to teaching requirements of the College. The solution was provided by our company, with three sound-insulated Movable Walls of 53dB (each). The large classroom was divided into three classrooms and the possibility of combining these as desired, rendered excellent flexibility to the existing space.

The floor plan, below, provides an idea of the space configuration 

Tuesday, March 16, 2021

Athens Capital Hotel: 'Ενα δείγμα εξαιρετικής σχεδίασης - A case of outstanding design

Το κτήριο του παλαιού ξενοδοχείου "Kings' Palace" στην οδό Πανεπιστημίου, ανακαινίστηκε ριζικά, προσφάτως, και έγινε το νέο ξενοδοχείο πολυτελείας "Athens Capital Hotel". Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στον ημιώροφο, έχει πραγματοποιηθεί εξαιρετική διαρρύθμιση του χώρου, με τη χρήση κινητών ηχομονωτικών τοίχων της εταιρίας μας, ώστε από έναν μεγάλο ενιαίο χώρο να δημιουργούνται τρεις ανεξάρτητες αίθουσες και ένας προθάλαμος, με ανεξάρτητες εισόδους για τις τρείς αίθουσες. (βλ. σχέδιο).

Φυσικά οι τρεις μικρότερες αίθουσες που δημιουργούνται με τους κινητούς τοίχους μπορούν να συνενωθούν και μεταξύ τους για τη δημιουργία μεγαλυτέρων αιθουσών, αναλόγως των απαιτήσεων. Οι αίθουσες που δημιουργούνται μπορούν να επικοινωνούν με ενδιάμεσες πόρτες που είναι ενσωματωμένες στους κιν. τοίχους.

Εντυπωσιακή είναι και η αισθητική του χώρου με τον επιτυχημένο συνδυασμό χρωμάτων, τάπητα, επίπλων και φωτισμού.

'Ενα νέο χαρακτηριστικό που προδιέγραψαν οι μελετητές και ικανοποιήθηκε από την εταιρία μας, είναι η δυνατότητα ξεκλειδώματος των θυρών των κινητών τοίχων, με τον απλό χειρισμό ενός πόμολου, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα διαφυγής προσώπων που τυχόν κλειδώθηκαν κατά λάθος (βλ. φωτογραφία).

Σημ. Για καλλίτερη κατανόηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού της αίθουσας παραθέτουμε και κάτοψη του χώρου. Οι κόκκινες γραμμές αντιπροσωπεύουν τους άξονες κίνησης των πανέλων, τις θέσεις των κινηών τοίχων και τους χώρους αποθήκευσης.

Αρχιτέκτονες: MTArchitects,  Masouridis - Theodoraki 
Μελέτη Εσωτερικών Χώρων: Μαρία Βαφειάδη
Ακουστική μελέτη: Gottfried Schubert

Περισσότερες: πληροφορίες στον ιστότοπό μας
Video: Στο κανάλι μας στο Youtube

******************************************************************************************************

The building of the old hotel “Kings’ Palace”, on Panepistimiou Street was, recently, radically refurbished, to become a new, luxury hotel by the name of “Athens Capital Hotel”. The Events’ Hall, at the mezzanine floor, has been expertly arranged, with the use of movable walls supplied and installed by our company, so that three independent rooms and a foyer can be formed out of a single large space, with three independent double-door entrances.

Of course, the three rooms and the foyer can be combined in various configurations to form smaller or larger spaces, and to cater to varying event requirements. The three independent spaces are connected through passage doors integrated in movable wall panels.

The interior design of the space is particularly attractive with a successful combination of colors, carpeting furniture and lighting fixtures.

A novel feature that was specified by architects and realized by our company is the possibility of locked passage doors of the movable walls to be unlocked from the inside, by the simple turning of a knob, so as to ensure that persons accidentally locked could escape in case of emergency (see photo).

NB: For a better understanding of the architectural design we have included a site plan. Red lines represent the center lines of the tracks, the positions of the movable walls and the parking positions.

Architects: MTArchitects, Masouridis - Theodoraki
Interior Design: Maria Vafiadi
Acoustic Design: Gottfried Schubert

Further information:  On our website 
Video: 
 Youtube