Thursday, March 29, 2018

Ανακαινισμένο παραλιακό ξενοδοχείο της ξενοδοχειακής αλυσίδας Dolce - Renovated Seaside Hotel of the Dolce hotel chain

Πρόσφατα εγκανιάστηκε το νέο ξενοδοχείο   "DOLCE ATTICA" της αλυσίδας του ομίλου Wyndham, στην Βραυρώνα (Αττικής). Η διεύθυνση του ομίλου έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην συνεδριακή υποδομή του ξενοδοχείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία και αναμένεται ότι θα φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις.
Η εταιρία μας εγκατέστησε 8 νέους Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους, που δίνουν εξαιρετική ευελιξία στους συνεδριακούς χώρους του ξενοδοχείου. Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές της ευελιξίας αυτής.

A recent addition to the hotel chain of the Wyndham Group is the hotel "DOLCE ATTICA" in Vravrona (Attica). The Group management took special care of the congressional infrastructure of the hotel, which is built exactly on the seaside and is expected to host many events.
Our company installed 8 new Movable Sound-insulated Walls that provide excellent flexibility to the  conference facilities of the hotel. The photos below are indicative of this flexibility.

Monday, January 15, 2018

Η χρήση των κινητών τοίχων στην συνεδριακή «βιομηχανία» - The use of Movable Walls in the Congress industry

Η σύλληψη της έννοιας του κινητού τοίχου προήλθε από τη συνεδριακή «βιομηχανία». Αίθουσες ξενοδοχείων που μπορούσαν να δεχτούν π.χ. 500 άτομα δεν είχαν πάντα τόσο μεγάλο ακροατήριο. Πελάτες που ήθελαν να κάνουν μια εκδήλωση για 200 άτομα ήταν αναγκασμένοι να πληρώσουν για μια πολύ μεγαλύτερη αίθουσα, ενώ το ξενοδοχείο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη ζήτηση για δύο ή τρείς ταυτόχρονες εκδηλώσεις και ταυτόχρονα πλήρωνε για τη θέρμανση ή κλιματισμό ολόκληρης της αίθουσας.
Αυτό το πρακτικό πρόβλημα κινητοποίησε κάποιους μηχανικούς που σχεδίασαν τοίχους που μπορούσαν να μετακινούνται κατά βούληση, για να εξυπηρετήσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των συνεδριακών αιθουσών.
Σημαντικός παράγων στην κατασκευή του κινητού τοίχου είναι η ηχομόνωση, δεδομένου ότι δεν πρέπει οι γειτονικές εκδηλώσεις να αλληλοενοχλούνται.
Σήμερα οι κινητοί τοίχοι χρησιμοποιούνται όχι μόνο σε ξενοδοχεία και συνεδριακούς χώρους, αλλά και σε πολλές άλλες εφαρμογές, όπως σε εστιατόρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, Τράπεζες, χώρους άθλησης, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες, πλοία, μονές, ναούς, κλπ.

Στην Ελλάδα η εταιρία μας έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 3.000 κινητούς τοίχους σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες κτηρίων και ακόμη σε αρκετές ιδιωτικές κατοικίες, όπου είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός σχετικά μεγάλων χώρων και η επανένωσή τους, αναλόγως των λειτουργικών απαιτήσεων.


The concept of movable walls has its origins in the Congress industry. Hotel (or congress center) spaces that could accommodate e.g. 500 participants were not always used by that big audiences. Customers that required a space for e.g. 200 persons would have to be charged for a much bigger space, while the hotel (or congress facility) could not respond to the demand for two (or more) simultaneous, separate events, while they would have to pay for heating or air conditioning the entire large hall.

This practical problem motivated some engineers that designed walls that could be moved to accommodate varying space requirements.

An important aspect in the design of movable walls is their sound insulation, as events in neighboring spaces must not be sources of disturbance for each other.
Toady movable walls are used not only in hotels and congress centers, but also in other applications, such as restaurants, schools, kindergartens, nursery schools, Banks, sports facilities military services,  private companies, public services, ships, convents, churches, etc.

Our company has sold and installed in Greece more than 3000 movable walls, to all the above groups of buildings; besides to several private residences, where it was necessary to divide and unite relatively large spaces, depending on operational requirements.


Αυτή η μεγάλη συνεδριακή αίθουσα έχει πολύ μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις, εάν θερμανθεί ή κλιματιστεί ολόκληρη. Εάν μόνο ένα μέρος της αίθουσας χρησιμοποιείται (π.χ. όπως φαίνεται στη φωτογραφία), μπορεί να εξοικονομηθεί τεράστιο ποσό ενέργειας (και φυσικά χρημάτων) εάν η αίθουσα διαχωριστεί με έναν κινητό τοίχο που έχει και θερμική μόνωση.

This large congress hall has huge energy requirements if its entire volume is heated or air conditioned. If only part of the space is to be used (as shown in the photo), a large amount of energy (and costs) will be saved, by dividing the space with a thermally insulated movable wall.

Tuesday, August 22, 2017

Κινητοί Τοίχοι στο ξενοδοχείο Athens Hilton - Movable Walls in The Athens Hilton Hotel


Το ξενοδοχείο Athens Hilton είναι από τους πιο παλαιούς πελάτες της εταιρίας μας. Οι πρώτοι κινητοί τοίχοι του ήσαν 4 μεγάλοι τοίχοι (2 τεμ. ) 25μ. πλ. Χ 4,5μ. ύψος  και 2 τεμ. 10μ πλ. Χ 4,5μ. ύψος. Εγκαταστάθηκαν το 1988 στην πρώτη μεγάλη ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Εξυπηρέτησαν τις συνεδριακές και κοινωνικές εκδηλώσεις του ξενοδοχείου για περισσότερο από 17 χρόνια και ήσαν μιά σημαντική καινοτομία για τον συνεδριακό τουρισμό της Αθήνας εκείνης της εποχής.

Το 2003 έγινε η δεύτερη μεγάλη ανακαίνιση του Athens Hilton (οπότε προστέθηκε και η τρίτη πτέρυγα). Σ' αυτήν την ανακαίνιση, που στόχευε στην προετοιμασία του Athens Hilton για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, η εταιρία μας εγκατέστησε 17 νέους κινητούς ηχομονωτικούς τοίχους υψηλών προδιαγραφών.

Σε πρόσφατες τακτικές εργασίες συντήρησης φωτογραφίσαμε μερικούς από τους κινητούς τοίχους που έχουμε εγκαταστήσει στο ιστορικό ξενοδοχείο Athens Hilton.

Τρεις από τις μικρές στνεδριακές αίθουσες που σχηματίζονται με τη χρήση Κινητών Ηχομονωτικών Τοίχων στο ξεςνοδοχείο Athens Hilton. 'Υψος: ~4,5μ.
Three of the small congress halls formulated by the use of Movable Sound Insulated Walls, In the Athens Hilton Hotel. Height: ~4,5m.
Μία από τις μεγάλες συνεδριακές αίθουσες που διαμορφώνονται με τη χρήση Κινητών ΗχομονωτικώνΤοίχων ύψους ~4,5μ. στο ξενοδοχείο Athens Hilton
One of the large congress halls of the Athens Hilton, as formulated by the use of Movable Sound Insulated Walls, ~4,5m high.
Στη νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου Athens Hilton ένας Kινητός Tοίχος έχει ελαφρώς κυκλικό σχήμα.
In the new wing of the hotel one of the Movable Walls has a slightly curved shape.

The hotel "Athens Hilton" is one of the oldest customers of our company. The first batch of movable walls were 25m wide X 4,5m high (2 pcs) and  10m wide X 4,5m high (2 pcs). These were installed in 1998 during the first major renovation of the hotel. These movable walls served the congress and social events that the Athens Hilton hosted, for more than 17 years and were a significant novelty for the congressional business in Athens, back in those times.

The second major renovation of the Athens Hilton took place in 2003 (during which the third wing was added). In the course of this renovation that was done with a view to preparing for the 2004 Olympics, 17 new, high quality movable walls were installed by our company.


During recent routine maintenance work we made photos of some of the movable walls that we have installed in the historic Athens. Hilton Hotel.

Tuesday, May 23, 2017

Παιδικός Σταθμός Maneluna στη Λάρισσα- Nursery School Maneluna in Larissa

Κινητοί και Πτυσσόμενοι Ηχομονωτικοί Τοίχοι στον παιδικό σταθμό.  Maneluna. Είναι φανερή η χρήση τους και η ευελιξία που προσφέρουν στη  διευθέτηση των χώρων
**********
Movable and Folding Sound Insulated Walls in the Maneluna Nursery School. Their use and the flexibility they offer in space management is obvious.


Κινητοί και πτυσσόμενοι τοίχοι βρίσκουν πολλές εφαρμογές και σε κτήρια που φιλοξενούν μικρά παιδιά, όπως παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωνεία. Στον νέο παιδικό σταθμό Maneluna, στη Λάρισσα η εταιρία μας εγκατέστησε πρόσφατα 6 κινητούς και πτυσσόμενους ηχομονωτικούς τοίχους, που διευκολύνουν το έργο των ανθρώπων που φροντίζουν τα παιδιά. Εγκατεστημένοι σε σημεία όποως κουζίνα, χώρος παιχνιδιού, χώρος φαγητού, χώροι ύπνου των παιδιών, κ.α. προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στη διευθέτηση των χώρων, αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες.**********

Movable and Folding Sound Insulated Walls find several applications also in buildings that house small children, such as Nursery Schools and Kindergartens.  In the new Nursery School Maneluna, in Larissa, we recently installed 6 Movable and Folding Sound Insulated Walls, that make the duties of the people that take care of children easier. Installed in areas such as kitchen, playroom, dining room, bedrooms, etc. offer a lot of flexibility in space arrangement, according to varying requirements.

Monday, May 22, 2017

5άστερο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς - 5-star Hotel Makedonia Palace


Δύο από τις 4 συνεχόμενες συνεδριακές αίθουσες που χωρίζονται (ή ενώνονται) με τη βοήθεια Ηχομονωτικών Κινητών Τοίχων. Η πόρτα διέλευσης είναι ενσωματωμένη σ' ένα πανέλο.
************
Two of the adjoining four congress rooms that can be divided (or united) by means of Sound Insulated Movable Walls. The passage door is built-in in one of the panels.


Πριν από περίπου 23 χρόνια η εταιρία μας εγκατέστησε στο πεντάστερο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη 4 Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου. 
Μετά την πρόσφατη αλλαγή ιδιοκτησίας και την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου, ανατέθηκε στην εταιρία μας η τροποποίηση των εγκατεστημένων Κινητών Τοίχων για να προσαρμοσθούν στον νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα έμπειρα συνεργεία της εταιρίας μας, μεταφέροντας επί τόπου εργοστασιακό εξοπλισμό, τροποποίησαν τις διαστάσεις των υφισταμένων πανέλων και προσέθεσαν και μερικά νέα, ώστε να υπάρχει πληρης προσαρμογή στις νέες διαστάσεις και σχέδια. 'Ετσι επιτεύχθηκε οικονομία πολλών δεκάδων χιλιάδων Ευρώ, με την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού,
***************
About 23 years ago our company installed 4 Movable Sound Insulated Walls in the Congress Center of the 5-star Hotel Makedonia Palace, in Thessaloniki.
Following the recent change of ownership and the renovations of the Congress Center, our company was assigned  the modification of the existing Movable Walls, to accommodate the new architectural design. The experienced installations team of our company moved factory equipment on site, modified the sizes of the existing panels, and added a few new panels, so as to obtain absolute compliance with the new sizes and design. In this way the hotel saved several tens of thousands of Euros, as the existing materials were effectively utilized.
Ένας σχετικά μικρός Κινητός Τοίχος, με θύρα διέλευσης, που εξυπηρετεί δύο μικρές αίθουσες του ξενοδοχείου
**********
A relatively small Movable Wall, with a passage door, that serves two small conference rooms of the hotel.

Wednesday, April 5, 2017

Μεγάλος Κινητός Τοίχος στο ξενοδοχείο Grand Resort - A huge movable wall at Grand Resort Hotel

Ο κινητός τοίχος στην κίτρινη πλευρά του - The Movable Wall from its yellow side

Η μπλε πλευρά του κινητού τοίχου - The blue side of the Movable Wall
Η Π. Ζαφειρόπουλος εγκατέστησε πρόσφατα έναν μεγάλο κινητό τοίχο ηχομόνωσης 53 dB, στο ανακαινισμένο συνεδριακό κέντρο του πολυτελούς ξενοδοχείου
Grand Resort στο Λαγονήσι (κοντά στην Αθήνα). Ο κινητός τοίχος έχει διαστάσεις 23,5μ. πλάτος Χ 5,6μ. ύψος και τα πανέλλα του αποσύρονται μέσα σε δύο ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες εκατέρωθεν του άξονα ανάπτυξης. Φέρει διαφορετικού χρώματος ταπετσαρία σε κάθε πλευρά και δύο θύρες διέλευσης, μία σε κάθε άκρο, που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων. Οι ειδικοί μηχανισμοί κύλησης, με οδηγό και ράουλα βαρεώς τύπου, επιτρέπουν την εξαιρετικά άνετη κίνηση των πανέλλων, με ελάχιστη προσπάθεια.

***************

P. Zafiropoulos S.A. has recently installed a huge movable wall, with 53 dB sound insulation, in the renovated congress center of the luxury hotel Grand Resort in Lagonisi (near Athens). The movable wall measures 23.5m. wide X 5.6m. high and its panels hide in specially made niches, at either side of its width. The surface finish is by wall-paper of different colors in each side of the movable wall. Two passage doors, one at each end, allow easy communication between the two spaces. A special, heavy-duty track-and-roller system allows extremely easy and effortless movement of the panels.

Στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων - At the offices of the Federation of Greek Industries

Κινητός τοίχος στα Γραφεία του ΣΕΒ - Movable Wall at the FGI offices

Κινητός τοίχος στα Γραφεία του ΣΕΒ - Movable Wall at the FGI offices


Ένα μικρό έργο, αλλά σ' ένα παλαιό πανέμορφο κτήριο με μεγάλη ιστορία. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ανέθεσε στην Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. τον διαχωρισμό της αίθουσας συνεδρίων των γραφείων του (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) με έναν μικρό κινητό τοίχο. 
................
A small project, but in a very beautiful old building with a long history. The Federation of Greek Industries assigned P. Zafiropoulos S.A. to install a small movable wall in the conference room of their offices (5 Xenofontos street, Athens).