Tuesday, August 22, 2017

Κινητοί Τοίχοι στο ξενοδοχείο Athens Hilton - Movable Walls in The Athens Hilton Hotel


Το ξενοδοχείο Athens Hilton είναι από τους πιο παλαιούς πελάτες της εταιρίας μας. Οι πρώτοι κινητοί τοίχοι του ήσαν 4 μεγάλοι τοίχοι (2 τεμ. ) 25μ. πλ. Χ 4,5μ. ύψος  και 2 τεμ. 10μ πλ. Χ 4,5μ. ύψος. Εγκαταστάθηκαν το 1988 στην πρώτη μεγάλη ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Εξυπηρέτησαν τις συνεδριακές και κοινωνικές εκδηλώσεις του ξενοδοχείου για περισσότερο από 17 χρόνια και ήσαν μιά σημαντική καινοτομία για τον συνεδριακό τουρισμό της Αθήνας εκείνης της εποχής.

Το 2003 έγινε η δεύτερη μεγάλη ανακαίνιση του Athens Hilton (οπότε προστέθηκε και η τρίτη πτέρυγα). Σ' αυτήν την ανακαίνιση, που στόχευε στην προετοιμασία του Athens Hilton για τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004, η εταιρία μας εγκατέστησε 17 νέους κινητούς ηχομονωτικούς τοίχους υψηλών προδιαγραφών.

Σε πρόσφατες τακτικές εργασίες συντήρησης φωτογραφίσαμε μερικούς από τους κινητούς τοίχους που έχουμε εγκαταστήσει στο ιστορικό ξενοδοχείο Athens Hilton.

Τρεις από τις μικρές στνεδριακές αίθουσες που σχηματίζονται με τη χρήση Κινητών Ηχομονωτικών Τοίχων στο ξεςνοδοχείο Athens Hilton. 'Υψος: ~4,5μ.
Three of the small congress halls formulated by the use of Movable Sound Insulated Walls, In the Athens Hilton Hotel. Height: ~4,5m.
Μία από τις μεγάλες συνεδριακές αίθουσες που διαμορφώνονται με τη χρήση Κινητών ΗχομονωτικώνΤοίχων ύψους ~4,5μ. στο ξενοδοχείο Athens Hilton
One of the large congress halls of the Athens Hilton, as formulated by the use of Movable Sound Insulated Walls, ~4,5m high.
Στη νέα πτέρυγα του ξενοδοχείου Athens Hilton ένας Kινητός Tοίχος έχει ελαφρώς κυκλικό σχήμα.
In the new wing of the hotel one of the Movable Walls has a slightly curved shape.

The hotel "Athens Hilton" is one of the oldest customers of our company. The first batch of movable walls were 25m wide X 4,5m high (2 pcs) and  10m wide X 4,5m high (2 pcs). These were installed in 1998 during the first major renovation of the hotel. These movable walls served the congress and social events that the Athens Hilton hosted, for more than 17 years and were a significant novelty for the congressional business in Athens, back in those times.

The second major renovation of the Athens Hilton took place in 2003 (during which the third wing was added). In the course of this renovation that was done with a view to preparing for the 2004 Olympics, 17 new, high quality movable walls were installed by our company.


During recent routine maintenance work we made photos of some of the movable walls that we have installed in the historic Athens. Hilton Hotel.

Tuesday, May 23, 2017

Παιδικός Σταθμός Maneluna στη Λάρισσα- Nursery School Maneluna in Larissa

Κινητοί και Πτυσσόμενοι Ηχομονωτικοί Τοίχοι στον παιδικό σταθμό.  Maneluna. Είναι φανερή η χρήση τους και η ευελιξία που προσφέρουν στη  διευθέτηση των χώρων
**********
Movable and Folding Sound Insulated Walls in the Maneluna Nursery School. Their use and the flexibility they offer in space management is obvious.


Κινητοί και πτυσσόμενοι τοίχοι βρίσκουν πολλές εφαρμογές και σε κτήρια που φιλοξενούν μικρά παιδιά, όπως παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωνεία. Στον νέο παιδικό σταθμό Maneluna, στη Λάρισσα η εταιρία μας εγκατέστησε πρόσφατα 6 κινητούς και πτυσσόμενους ηχομονωτικούς τοίχους, που διευκολύνουν το έργο των ανθρώπων που φροντίζουν τα παιδιά. Εγκατεστημένοι σε σημεία όποως κουζίνα, χώρος παιχνιδιού, χώρος φαγητού, χώροι ύπνου των παιδιών, κ.α. προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στη διευθέτηση των χώρων, αναλόγως με τις εκάστοτε ανάγκες.**********

Movable and Folding Sound Insulated Walls find several applications also in buildings that house small children, such as Nursery Schools and Kindergartens.  In the new Nursery School Maneluna, in Larissa, we recently installed 6 Movable and Folding Sound Insulated Walls, that make the duties of the people that take care of children easier. Installed in areas such as kitchen, playroom, dining room, bedrooms, etc. offer a lot of flexibility in space arrangement, according to varying requirements.

Monday, May 22, 2017

5άστερο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς - 5-star Hotel Makedonia Palace


Δύο από τις 4 συνεχόμενες συνεδριακές αίθουσες που χωρίζονται (ή ενώνονται) με τη βοήθεια Ηχομονωτικών Κινητών Τοίχων. Η πόρτα διέλευσης είναι ενσωματωμένη σ' ένα πανέλο.
************
Two of the adjoining four congress rooms that can be divided (or united) by means of Sound Insulated Movable Walls. The passage door is built-in in one of the panels.


Πριν από περίπου 23 χρόνια η εταιρία μας εγκατέστησε στο πεντάστερο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, στη Θεσσαλονίκη 4 Κινητούς Ηχομονωτικούς Τοίχους στο συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου. 
Μετά την πρόσφατη αλλαγή ιδιοκτησίας και την ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου, ανατέθηκε στην εταιρία μας η τροποποίηση των εγκατεστημένων Κινητών Τοίχων για να προσαρμοσθούν στον νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα έμπειρα συνεργεία της εταιρίας μας, μεταφέροντας επί τόπου εργοστασιακό εξοπλισμό, τροποποίησαν τις διαστάσεις των υφισταμένων πανέλων και προσέθεσαν και μερικά νέα, ώστε να υπάρχει πληρης προσαρμογή στις νέες διαστάσεις και σχέδια. 'Ετσι επιτεύχθηκε οικονομία πολλών δεκάδων χιλιάδων Ευρώ, με την αποτελεσματική αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού,
***************
About 23 years ago our company installed 4 Movable Sound Insulated Walls in the Congress Center of the 5-star Hotel Makedonia Palace, in Thessaloniki.
Following the recent change of ownership and the renovations of the Congress Center, our company was assigned  the modification of the existing Movable Walls, to accommodate the new architectural design. The experienced installations team of our company moved factory equipment on site, modified the sizes of the existing panels, and added a few new panels, so as to obtain absolute compliance with the new sizes and design. In this way the hotel saved several tens of thousands of Euros, as the existing materials were effectively utilized.
Ένας σχετικά μικρός Κινητός Τοίχος, με θύρα διέλευσης, που εξυπηρετεί δύο μικρές αίθουσες του ξενοδοχείου
**********
A relatively small Movable Wall, with a passage door, that serves two small conference rooms of the hotel.

Wednesday, April 5, 2017

Μεγάλος Κινητός Τοίχος στο ξενοδοχείο Grand Resort - A huge movable wall at Grand Resort Hotel

Ο κινητός τοίχος στην κίτρινη πλευρά του - The Movable Wall from its yellow side

Η μπλε πλευρά του κινητού τοίχου - The blue side of the Movable Wall
Η Π. Ζαφειρόπουλος εγκατέστησε πρόσφατα έναν μεγάλο κινητό τοίχο ηχομόνωσης 53 dB, στο ανακαινισμένο συνεδριακό κέντρο του πολυτελούς ξενοδοχείου
Grand Resort στο Λαγονήσι (κοντά στην Αθήνα). Ο κινητός τοίχος έχει διαστάσεις 23,5μ. πλάτος Χ 5,6μ. ύψος και τα πανέλλα του αποσύρονται μέσα σε δύο ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες εκατέρωθεν του άξονα ανάπτυξης. Φέρει διαφορετικού χρώματος ταπετσαρία σε κάθε πλευρά και δύο θύρες διέλευσης, μία σε κάθε άκρο, που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των δύο χώρων. Οι ειδικοί μηχανισμοί κύλησης, με οδηγό και ράουλα βαρεώς τύπου, επιτρέπουν την εξαιρετικά άνετη κίνηση των πανέλλων, με ελάχιστη προσπάθεια.

***************

P. Zafiropoulos S.A. has recently installed a huge movable wall, with 53 dB sound insulation, in the renovated congress center of the luxury hotel Grand Resort in Lagonisi (near Athens). The movable wall measures 23.5m. wide X 5.6m. high and its panels hide in specially made niches, at either side of its width. The surface finish is by wall-paper of different colors in each side of the movable wall. Two passage doors, one at each end, allow easy communication between the two spaces. A special, heavy-duty track-and-roller system allows extremely easy and effortless movement of the panels.

Στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων - At the offices of the Federation of Greek Industries

Κινητός τοίχος στα Γραφεία του ΣΕΒ - Movable Wall at the FGI offices

Κινητός τοίχος στα Γραφεία του ΣΕΒ - Movable Wall at the FGI offices


Ένα μικρό έργο, αλλά σ' ένα παλαιό πανέμορφο κτήριο με μεγάλη ιστορία. Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ανέθεσε στην Π. Ζαφειρόπουλος Α.Ε. τον διαχωρισμό της αίθουσας συνεδρίων των γραφείων του (Ξενοφώντος 5, Αθήνα) με έναν μικρό κινητό τοίχο. 
................
A small project, but in a very beautiful old building with a long history. The Federation of Greek Industries assigned P. Zafiropoulos S.A. to install a small movable wall in the conference room of their offices (5 Xenofontos street, Athens).

Friday, January 13, 2017

Χρήση του Κινητού Τοίχου σε εστιατόρια - Use of Movable Walls in Restaurants

Η κύρια χρήση του κινητού τοίχου είναι να απομονώνει, όταν χρειάζεται, (μικρά ή μεγάλα) κομμάτια από χώρους, για να επιτρέψει την ταυτόχρονη χρήση ανεξάρτητων εκδηλώσεων. Μιά αρκετά συχνή περίπτωση είναι η ανάγκη μιάς ομάδας (επιχειρηματικής, οικογενειακής ή κοινωνικής), να γευματίσει υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν ησυχία και ιδιωτικότητα. Aποκόπτωντας ένα μέρος από τον κυρίως χώρο εστίασης, με έναν Κινητό Ηχομονωτικό Τοίχο, δίνεται η δυνατότητα να απομονωθεί η ομάδα από τον θόρυβο που συνήθως συναντούμε σε γεμάτες αίθουσες εστιατορίων. Η ησυχία επιτρέπει την καλλίτερη εξυπηρέτηση της ομάδας, από το προσωπικό της επιχείρησης, καθώς και την ανετότερη λειτουργία της εκδήλωσης.
Στις φωτογραφίες που ακολουθούν εμφανίζονται μερικές τέτοιες περιπτώσεις χρήσης Κινητών Τοίχων.


***********

The main use of movable walls is to isolate, when necessary, (smaller or larger) parts of a space, to allow simultaneous function of independent events. A quite frequent such case is the need of a group (business, family or social), to dine in privacy and quietness. Cutting off part of  the main restaurant space, with a Movable Wall, allows for isolation of the group from the noise we usually experience in crowded restaurants. Privacy allows better service from the restaurant personnel and more comfortable function of the event. 
In the photos that follow, some cases of such usage of Movable Walls are shown.

Ιδιωτικός χώρος εστίασης με Κινητό Τοίχο - Private Dining with a Movable Wall

Ιδιωτικός χώρος εστίασης με Κινητό Τοίχο - Private Dining with a Movable Wall

Ιδιωτικός χώρος εστίασης με Κινητό Τοίχο - Private Dining with a Movable Wall

Ιδιωτικός χώρος εστίασης με Κινητό Τοίχο - Private Dining with a Movable Wall

Ιδιωτικός χώρος εστίασης με Κινητό Τοίχο - Private Dining with a Movable Wall