Thursday, June 2, 2016

Γενική Περιγραφή και λειτουργία Κινητών Τοίχων - General Description and Operation of Movable Walls

Περιγραφή και λειτουργία των βασικών στοιχείων ενός κινητού τοίχου
Για αρχή θα κάνουμε μια γενική περιγραφή του κινητού τοίχου και της λειτουργίας του, ώστε να αντιληφθεί και ο μη ειδικός τι σημαίνει και πώς λειτουργεί αυτό το αρχιτεκτονικό στοιχείο.

Σε παλαιότερες εποχές, όταν έπρεπε να χωριστεί μια  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ανέθεταν σε έναν ξυλουργό (ή έναν κατασκευαστή κουφωμάτων αλουμινίου) να κατασκευάσει ένα χώρισμα, χρησιμοποιώντας υλικά που είχαν σχεδιαστεί για άλλη χρήση. ‘Ετσι τα χωρίσματα εκείνης της εποχής ήσαν άτεχνα, χωρίς επαρκή ηχομόνωση και με περιορισμένη διάρκεια, αφού οι δυναμικές φορτίσεις της κίνησης (άνοιγμα-κλείσιμο) δεν ήσαν στις μηχανικές προδιαγραφές των υλικών κίνησης (συνήθως ράουλα για μικρές, συρόμενες θύρες). Και από αισθητική άποψη οι κατασκευές αυτές συνήθως δεν ήταν ποιοτικές.

Κάποτε έγινε αισθητή η ανάγκη για ένα διαφορετικό υλικό και μετά από μια περίοδο πειραματισμού και έρευνας, μερικές βιομηχανίες που ασχολούνταν με τον τομέα της διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, κατέληξαν στην μορφή που σήμερα έχουν οι κινητοί τοίχοι.

Τα μυστικά της επιτυχίας των κινητών τοίχων είναι α) η διαίρεσή τους σε πανέλα πλάτους περίπου 70-120cm ώστε να κινούνται και να αποθηκεύονται εύκολα, β) Η κατασκευή σε μορφή «σάντουιτς» με  χρήση μοριοσανίδων εξωτερικά και ηχομονωτικών υλικών στο εσωτερικό και γ) η μηχανική διάταξη για την σφράγιση των κενών άνω (μεταξύ οδηγού και πανέλου) και κάτω (μεταξύ δαπέδου και πανέλου), ώστε, όταν τα πανέλα είναι εγκατεστημένα στη θέση τους, να μην υπάρχουν ηχογέφυρες.

Φυσικά, ο συνδυασμός και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών υλικών είναι ένα πολύπλοκο αντικείμενο της σχεδίασης των κινητών τοίχων. Η σχεδίαση ή η παραγωγή των ειδικών υλικών που απαιτούνται είναι ένα επίσης δύσκολο αντικείμενο για τον παραγωγό.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να περιγράψουμε τα μέρη ενός κινητού τοίχου ως εξής:
1.    Κανονικό Πανέλο (ή στοιχείο) (NE): Η λειτουργία του είναι να αποτελέσει, μαζί με περισσότερα κανονικά στοιχεία, τον κύριο κορμό του κινητού τοίχου.
2.    Πανέλο με Θύρα Διέλευσης (SE): Στις πολλές περιπτώσεις εφαρμογών κινητών τοίχων είναι απαραίτητο να  υπάρχει πρόσβαση μεταξύ των δύο (ή περισσότερων) σχηματιζόμενων χώρων. Γι’ αυτόν το σκοπό υπάρχουν τα πανέλα με ενσωματωμένη θύρες διέλευσης, που δίνουν τη δυνατότητα αυτή, αλλά κλείνουν ερμητικά και σφραγίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ηχομόνωση μεταξύ των διαχωριζόμενων χώρων. Η θύρες μπορεί να είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες, μπορούν να κλειδώσουν και επίσης να φέρουν και μπάρα πανικού, αν απαιτείται..
3.    Τηλεσκοπικό Πανέλο (ΤΕ). Αυτό τοποθετείται, συνήθως, αλλά όχι πάντα, στο ένα άκρο του κινητού τοίχου και χρησιμεύει στο τελικό σφράγισμα της όλης κατασκευής. Λέγεται «τηλεσκοπικό» γιατί έχει τη δυνατότητα να εκτείνεται κατά την οριζόντια έννοια και να καλύπτει ένα κενό περ. 120mm που παρουσιάζεται όταν τοποθετηθούν όλα τα πανέλα.
4.    Ορθοστάτες (WL):  Είναι δύο κατακόρυφα στοιχεία, με μικρό πλάτος (50-80mm) που τοποθετούνται σταθερά στα δύο άκρα, επάνω στους σταθερούς τοίχους, υποστυλώματα ή άλλα στοιχεία της δομής του χώρου και χρησιμεύουν ως στοιχεία επαφής του κινητού τοίχου με τα σταθερά στοιχεία της αίθουσας.
5.    Οδηγός Οροφής: Ο οδηγός χρησιμεύει στο να επιτρέπει στα πανέλα να κινούνται κατά μήκος του άξονα διαχωρισμού και να αποθηκεύονται σε προκαθορισμένες θέσεις, όταν δεν είναι ανεπτυγμένος ο κινητός τοίχος. Η κίνηση γίνεται με ειδικά ράουλα που προσαρμόζονται στο άνω μέρος των πανέλων και κινούνται μέσα στον οδηγό. Τα ράουλα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν τόσο στο βάρος των πανέλων, όσο και στη δυναμική φόρτιση που αναπτύσσεται κατά την κίνηση. Ο οδηγός μπορεί να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα ή από ανοδιωμένο ή βαμμένο αλουμίνιο. Σ’ αυτόν τον τύπο του κινητού τοίχου δεν απαιτείται οδηγός δαπέδου.
6.    Ανασυρόμενα Πέλματα Σφράγισης: Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τη λειτουργία ενός κινητού τοίχου είναι τα πέλματα σφράγισης που λειτουργούν στο επάνω και κάτω μέρος του κάθε πανέλου. Αυτά τα πέλματα κινούνται έτσι ώστε να σφραγίζουν τα διάκενα  α) μεταξύ κάτω μέρους του πανέλου και του δαπέδου και β) μεταξύ του άνω μέρους του πανέλου και του οδηγού. Η λειτουργία τόσο των πελμάτων σφράγισης των ΝΕ και SE, όσο και του τηλεσκοπικού πανέλου (ΤΕ) γίνεται με τη χρήση μιάς μανιβέλας που εισχωρεί είτε δια μέσου οπής που βρίσκεται στο σόκορο του πανέλου ή στην επιφάνεια του πανέλου (οπότε και καλύπτεται από μια ροζέτα).


Στη φωτογραφία και σκίτσο που ακολουθούν φαίνεται η  όψη ενός κινητού τοίχου με μία μονόφυλλη και μία δίφυλλη θύρα. Στη  οριζόντια τομή φαίνονται (όχι σε επαφή) τα στοιχεία που περιγράφουμε πιο πάνω.


For the beginning, we will provide a general description of movable walls and their operation, so that the lay person can become fully acquainted with this product.

In older times the construction and installation of partitions in multiple function spaces were assigned to carpenters or craftsmen of aluminium profile frames. These craftsmen used materials that were designed for different applications. These structures were improvised, without adequate sound insulation and with limited life time, as their specifications were not suitable for the required dynamic loading, but usually were intended for use with simple, small sliding doors. As regards esthetics there was hardly any class in such improvised structures.

At some point in time, the need for a better material was felt. After a period of research and experimentation, companies that engaged in the field of interior space management, came to the form movable walls have today.

The secret of the success of movable walls lies in: a) breaking these down to individual panels ~700-120cm wide, which can be easily moved to- and from their parking position and can be handled with greater ease, b) their construction in a sandwich form, with chipboards outside and sound-insulating materials inside and c) the special arrangement for sealing the faps at the top (between track and panel) and bottom (between floor and panel), so there are no sound leaks when the panels are in place.

Of course, the design and the combination of a multitude of different materials is a complex objective of the design of movable walls. The design and production of suitable materials is also a tricky task for the manufacturer.

We can, generally, describe the discrete elements of a movable walls as follows:
1.    Normal Panel or Element (NE): Its operation is to constitute, together with the other normal elements, the main body of the movable wall.
2.    Panel with Passage Door (SE): In many cases of movable wall applications it is necessary that access between two (or more) individual spaces be provided. For this reason it is possible to use passage doors that are built-in in panels, that allow this possibility, but close hermetically and secure sound insulation between divided spaces. The passage doors can be single- or double-leaf, can be locked and can also include a panic bar, if required.
3.    Telescopic Panel (ΤΕ): This is, in most cases, placed at one end of the movable wall (but not always) and serves for the final sealing the movable wall. This is called “telescopic” because it has the possibility to expand in the horizontal sense and cover a gap of approximately 12cm that appears when all panels are positioned in place.
4.    Wall Jambs (WL): Two vertical jambs of small width (50-80mm) that serve to interface the walls or other building elements (masonry walls, columns, etc)  to the movable wall.
5.    Top track (LS): This track allows the panels to slide along the axis of the movable wall plane and also into the reserved parking areas, when the movable wall is not positioned to separate a space. Motion of the panels is effected through the use of special rollers that move inside the track. These rollers are designed to withstand the weight of the panels, as well as the dynamic loads generated during motion. The track can be made either of galvanized steel of aluminium. These movable walls do not require a bottom track.
6.    Retractable Seals: Another very important part for the operation of  the movable walls is the retractable seals, operating at the top and bottom ends of the panel. These are extended to seal the gaps a) between bottom of the panel and floor and b) between top of the panel and track. The retractable seal operate by means of a hand crank which is inserted in the panel from a small hole either on its edge or on its face (in which case it is covered by a sliding escutcheon).

In the photograph and sketch (above) the elevation of a movable wall and the panels involved appear. The horizontal section shows the panels at a distance from each other.
Κινητοί τοίχοι σε συνεδριακό Κέντρο στην Κρήτη - Movable Walls in Congress Center in Crete